کپسول آتش نشانی خودرو

خرید کپسول آتش نشانی پودری یک کیلویی باران
کپسول پودری یک کیلویی
  • قیمت : 65,000 تومان
خرید کپسول دژ یک کیلوگرمی پودر و گاز
کپسول یک کیلوگرمی پودر و گاز
  • قیمت : 54,000 تومان
خرید کپسول آتش نشانی سپهر 2 کیلویی
کپسول اطفاء پودر و گاز ۲ کیلویی سپهر
  • قیمت : 79,000 تومان
کپسول آتش نشانی پودر و گاز ۱ کیلو گرمی
خاموش کننده حریق پودر و گاز ۱ کیلویی کاوه
  • قیمت : 75,000 تومان
فروش خاموش کننده 2 کیلویی جوکل
کپسول ۲ کیلوگرمی جوکل مناسب خودرو
  • قیمت : 320,000 تومان
کپسول اطفا حریق خودرو دژ
کپسول اطفا حریق خودرو دژ ۲ کیلویی
  • قیمت : 74,000 تومان
کپسول آتش نشانی خودرو جوکل
کپسول آتش نشانی خودرو جوکل + پایه نگهدارنده
  • قیمت : 280,000 تومان
فروش کپسول بایوفوم 1 لیتری کاوه
کپسول آتش نشانی بایوفوم ۱ لیتری
  • قیمت : 110,000 تومان
کپسول بایوفوم ۲ لیتری
کپسول بایوفوم ۲ لیتری کاوه
  • قیمت : 115,000 تومان