کپسول آتش نشانی بیوورسال

خاموش کننده بیوورسال ۱ کیلوگرمی
  • قیمت : 150,000 تومان
خاموش کننده بیوورسال ۲ کیلوگرمی
  • قیمت : 280,000 تومان
خرید کپسول آتشنشانی
کپسول آتش نشانی ۱۲ کیلویی
  • قیمت : 750,000 تومان
خرید کپسول بیوورسال ۵۰ کیلوگرمی
خاموش کننده ۵۰ کیلوگرمی بیوورسال
  • قیمت : 2,600,000 تومان
کپسول بیوورسال ۶ کیلوگرمی
کپسول بیوورسال ۶ کیلوگرمی
  • قیمت : 400,000 تومان
کپسول بیوورسال ۴ کیلوگرمی
کپسول بیوورسال ۴ کیلوگرمی
  • قیمت : 340,000 تومان
کپسول بیوورسال ۲۵ کیلوگرمی
کپسول بیوورسال ۲۵ کیلوگرمی
  • قیمت : 1,980,000 تومان