کپسول آتش نشانی باران مامطیر

کپسول آتش نشانی 12 کیلویی پودر و گاز دریا
کپسول ۱۲ کیلویی پودر و گاز دریا
 • قیمت : 300,000 تومان
کپسول پودر و گاز ۵۰ کیلوگرمی دریا
کپسول پودر و گاز ۵۰ کیلوگرمی دریا
 • قیمت : 950,000 تومان
کپسول پودر و گاز 2 کیلوگرمی دریا
کپسول پودر و گاز ۲ کیلوگرمی دریا
 • قیمت : 130,000 تومان
خاموش کننده دریا ۵۰ کیلویی
 • قیمت : 950,000 تومان
کپسول آتش نشانی گاز ۲۵ کیلویی دریا
خاموش کنننده گاز ۲۵ کیلویی دریا
 • قیمت : 800,000 تومان
کپسول آتش نشانی پودروگاز ۴ کیلوگرمی
کپسول پودروگاز کاوه ۴ کیلویی
 • قیمت : 216,000 تومان
خاموش کننده پودری کاوه ۳ کیلویی
خاموش کننده پودری کاوه ۳ کیلویی
 • قیمت : 180,000 تومان
کپسول آتش نشانی ۲۵ کیلوگرمی دریا
خاموش کننده حریق ۲۵ کیلوگرمی دریا
 • قیمت : تماس بگیرید
کپسول پودر و گاز ۱۲ کیلویی کاوه
 • قیمت : 360,000 تومان
قیمت خرید کپسول آتش نشانی کاوه 2 کیلویی
کپسول آتش نشانی پودر و گاز ۲ کیلوگرمی کاوه
 • قیمت : 132,000 تومان
کپسول آتش نشانی پودر و گاز ۱ کیلو گرمی
خاموش کننده حریق پودر و گاز ۱ کیلویی کاوه
 • قیمت : 132,000 تومان
خرید خاموش کننده پودر و گاز کاوه 6 کیلوپرمی
کپسول پودر و گاز ۶ کیلوگرمی کاوه
 • قیمت : 264,000 تومان
کپسول اطفا حریق بایوفوم ۴ لیتری
کپسول اطفا حریق بایوفوم ۴ لیتری
 • قیمت : 350,000 تومان
کپسول بایوفوم ۲ لیتری
کپسول بایوفوم ۲ لیتری کاوه
 • قیمت : 230,000 تومان
کپسول آتش نشانی بایوفوم 3 لیتری
خاموش کننده بایوفوم ۳ لیتری
 • قیمت : 125,000 تومان