ماسک پرستاری پایش

شرکت های مختلفی در کشور در زمینه تولید ماسک های بهداشتی فعالیت می‌کنند. مجتمع تولیدی صنعتی پایش توانسته با تولید تجهیزات حفاظت تنفسی مانند ماسک پرستاری پایش به عنوان یکی از شرکت های برتر در این زمینه خود را معرفی کند.

این مجموعه فعالیت هایی نظیر طراحی، مشاوره، نظارت عالیه بر اجرای مدیریت سیستم های ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی و همچنین استقرار این سیستم ها به شکل کامل و با رعایت اصول و مقررات را دارد.

در حال نمایش 4 نتیجه