فایر باکس

فایر باکس

فایر باکس یا همان جعبه آتش نشانی به لوله های مخصوص آتش نشانی میگویند که بصـورت […]