کفش های ایمنی

قیمت کفش های ایمنی و عایق

کفش های ایمنی : عمده ترین خطر تهدید کننده پا در محیط های صنعتی، له شدن پنجه های پا در اثر سقوط اجسام سنگین بر روی پنجه ها و یا برخورد جلوی کفش با قطعات تیز و برنده و آسیب دیدن پنجه پا می باشد. جهت پیشگیری و کاهش صدمات تا حداقل ممکن می توان از کفش های عایق و پوتین های ایمنی استفاده نمود.

نمایش یک نتیجه