نشت گاز

دلایل نشت گاز

دلایل نشت گاز

نشت گاز : از خروج ناخواسته گاز که به علل گوناگون و به طور ناگهانی اتفاق می افتد که  همواره امکان بروز پدیده نشت گاز در زمینه های مختلفی مانند تاسیسات، خطوط لوله، شبکه های گاز رسانی و منازل وجود دارد و اگر در مکان های سربسته و محصور اتفاق بیفتد، می تواند به حوادث ناگوار و خسارات غیرقابل جبران منجر گردد. نشت گاز میتواند دلایل مختلفی داشته باشد که میتواند به صورت صورت سایش داخلی و یا خوردگی باشد  نشت گاز در لوله های گاز و تاسیسات گازی اتفاق می افتد که مهمترین آنها شامل :

 خوردگی :

در این اثر که در عایق کاری و یا عدم اجرای حفاظت کاتدیک صحیح سطوح خارجی لوله ها، امکان بروز خوردگی وجود دارد. اگر چه خوردگیها عمدتاً در سطوح خارجی لوله ها اتفاق می افتد ولی امکان بروزخوردگی داخلی چه در لوله ها و چه در ظروف عملیات بعلت وجود ترکیبات خوردنده ای مانند هیدروژن سولفوره و آب نیز وجود دارد.

سایش داخلی (Erosion) :

دراثر وجود ناخالصیهای همراه با گاز پدیده سایش اتفاق می افتد. معمولاً درمحل خم لوله ها و یا در شیرهای کاهش دهنده فشار بعلت افزایش سرعت گاز میزان سایش بیشتر است .
ج – عوامل خارجی : مانند ضربه های مکانیکی، اعمال تنشهای اضافی و تماس با کابل برق و یا جریانات القایی
د – نقص درساختار متالوژیکی لوله، اتصالات، شیرها و سایر متعلقات
ه – نقص در اجرا و نصب شیرها و سایر اتصالات فلنجی و همچنین رزوه ای
و – نقص درجوش لوله ها و اتصالات جوشی

برچسب‌ها